Navigazione: firma di approvazione di Italicum da parte di Mattarella